بسی خرد که اسیر دست هوسی امیر است . [امام علی علیه السلام]